Cum contest un proces verbal de constatare a contravenţiei. Plângerea contravenţională.

Cum contest un proces verbal de constatare a contravenţiei. Plângerea contravenţională.

 

Recunosc şi eu că este, de multe ori, un haos total în traficul de astăzi, cu mulţi nervi întinşi la maxim, cu folosirea claxonului prea des, fără semnalizări la schimbarea benzilor, cu mulţi şoferi care au luat carnetul de conducere „la Piteşti”, cu prea multe încălcări ale regulilor elementare de circulaţie, astfel încât este necesară prezenţa şi intervenţia agenţilor de circulaţie.

Din păcate, sunt mulţi agenţi ai Poliţiei Rutiere sau alţi agenţi constatatori care nu doresc să-şi facă datoria şi învaţă încă de la început de la colegii lor mai vechi un comportament care este extrem de deranjant, o atitudine de dispreţ faţă de cetăţenii care încearcă să fie cu bun simţ în tot haosul din circulaţie: atitudinea de „a face repede planul de amenzi cu orice fraier pe care-l prinzi” (expresia aparţine unor poliţişti), eventual din alt judeţ, în cazul celor de la Poliţia Rutieră.

Nu contează dacă ai făcut ceva sau nu, dacă ai avut curajul să comentezi, caută ei altceva: trusa de prim ajutor, că nu e reglat bine un far, că ai o atitudine recalcitrantă şi nu îi laşi să te umilească.

De asemenea, mai există şi cazul în care ai supărat pe cineva care are pe altcineva şi… până să te trezeşti bine la realitate, ai primit un proces verbal de constatare a contravenţiei în care este precizată şi amenda, evident.

Consider că trebuie să existe un echilibru de bun simţ între dorinţa de a sancţiona a agentului constatator şi legalitatea incriminării. Cel sancționat trebuie să aibă dreptul de a se apăra împotriva oricărui abuz, să poată solicita îndreptarea oricărei erori, a oricărei nedreptăţi.

Cum procedăm la întocmirea procesului verbal de constatare a contravenţiei?

În primul rând, e bine să solicitaţi mai multe explicaţii înainte de a semna respectivul proces verbal „ca primarul”, păstrându-vă calmul cât mai mult cu putinţă pentru că nu vă ajută cu nimic să treceţi de la starea de iritare la cea de enervare.

E bine să nu fiţi singur în acel moment, să căutaţi un martor în cazul în care constataţi un comportament inadecvat din partea agentului constatator (după un astfel de comportament este evident că nu va urma ceva prea plăcut…). De asemenea, e bine să citiţi cu atenţie procesul verbal de constatare, iar dacă observaţi o inadvertenţă, să-i solicitaţi agentului constatator să treacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei şi observaţiile / obiecţiile dvs (aveţi acest drept legal care corespunde unei obligaţii a agentului constatator). Obiecțiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulităţii procesului-verbal, conform alin. (7) al art. 16 din O.G. nr. 2/2001.

În cazul în care au fost trecute obiecţiile dvs în procesul verbal de constatare, după ce aţi citit cu atenţie procesul verbal, îl puteţi semna, urmând să-l contestaţi în termen de 15 zile, în cazul în care vă consideraţi nedreptăţit.

În cazul în care agentul constatator refuză să consemneze obiecțiunile dvs. distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, vă recomand să nu semnaţi procesul verbal, urmând să-l primiţi prin poştă. Aveţi şi dvs. drepturi care nu pot fi încălcate de către nimeni. De cele mai multe ori, semnătura dvs pe un înscris atestă faptul că aţi fost de acord cu conţinutul şi devine mai dificilă contestarea.

Plângerea contravenţională.

Contestarea procesului verbal de constatare se va face prin formularea şi depunerea unei plângeri contravenţionale la judecătorie în termen de 15 zile „de la data înmânării sau comunicării acestuia”, conform art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Plângerea va fi depusă la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârşită contravenţia, conform alin. (1) al art. 32 din O.G. nr. 2/2001, plângerea suspendând executarea. În cazul în care decideţi să trimiteţi plângerea prin poştă, nu uitaţi de confirmarea de primire.

La plângerea formulată nu uitaţi să anexaţi o copie după actul de identitate şi după procesul-verbal prin care aţi fost sancţionat, toate acestea să fie depuse în două exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare. Puteţi anexa şi orice alte documente care pot fi considerate probe. De asemenea, plângerea va fi însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru de 20 de lei. În cazul în care nu aţi depus această dovadă a achitării taxei judiciare de timbru, veţi primi din partea instanţei, ulterior, o comunicare prin care vi se va solicita acest lucru.

Motive care atrag anularea procesului-verbal.

Puteţi ataca procesul-verbal în instanţă cu privire la aspectul legalităţii acestuia şi / sau cu privire la aspectul temeiniciei faptelor consemnate.

Astfel, puteţi invoca:

– faptul că a intervenit prescripția. Conform art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, iar conform art. 14, executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii, această prescripţie a executării sancţiunilor contravenţionale putând fi constatată chiar şi de instanţa investită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

Contravenţia din procesul-verbal încheiat nu este constatată de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, conform art. 15 alin. (1). A se vedea în acest sens articolul meu anterior, Poate aplica Poliția locală amenzi cu privire la Codul Rutier (O.U.G. 195/2002)?

Procesul-verbal pe care-l contestaţi nu cuprinde mențiunile prevăzute în cuprinsul art.17 din O.G. nr. 2/2001, respectiv: numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, instituția din care face parte agentul, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator. Lipsa acestora atrage nulitatea procesului-verbal, nulitatea fiind constatată şi din oficiu, caz de nulitate absolută.

Lipsa semnăturii agentului constatator pe fiecare pagină şi a contravenientului, conform art. 19 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor, iar procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia, martor care nu poate fi un alt agent constatator.

agentul constatator nu a constatat personal fapta. Puteţi invoca lipsa prezumţiei de legalitate şi temeinicie. Constatarea faptei contravenţionale trebuie să fie personală, indiferent de mijloacele folosite. Dacă aceştia au obținut informațiile pe alte căi (stații de emitere, plângerile altor persoane, etc.), puteţi invoca acest aspect în faţa instanţei.

– Se mai poate invoca nulitatea în cazul inexistenţei: indicării actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția, menţiunii privind posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, datelor despre martori sau a indicării motivului pentru care nu s-a consemnat nici un martor, menţiunii că se poate formula contestaţie în termen de 15 zile și organul la care se depune plângerea împotriva procesului verbal, iar în caz de accident şi numele societății de asigurări (în cazul amenzilor rutiere).

– fapta trebuie să fie descrisă într-un mod cât mai clar, fără ambiguităţi.

Procesul-verbal de constatare trebuie să cuprindă: descrierea faptei contravenţionale cu indicarea atât a datei, cât şi a orei şi locului în care a fost săvârşită. De asemenea, trebuie indicate împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Descrierea succintă  sau ambiguă a faptelor, fără oferirea de detalii clare pentru a rezulta în ce fel au fost încălcate dispoziţiile legale, poate fi invocată de petent ca motiv de anulare a procesului verbal.

Poate fi invocată temeinicia faptelor în contestaţia formulată, faptul că între situaţiile consemnate şi situaţia din realitate există diferenţe, că aprecierea faptelor este exagerată sau împrejurările nu sunt corect descrise, inclusiv sub raportul cauzalităţii.

În plus, conform jurisprudenţei CEDO, petentul beneficiază de prezumția de nevinovăţie, prezumţie pe care organul constatator trebuie să o răstoarne. A se vedea în acest sens cauza Anghel împotriva României, Cererea nr. 28183/03, pe care o puteti descărca aici, cedo-28183-03.

Probele administrate de intimată nu sunt concludente și pertinente.

Puteţi solicita în instanţă fotografiile şi / sau filmele cu titlu de probă în instanţa de judecată în cazul proceselor verbale de constatare întocmite de către Poliţia Rutieră.

De exemplu, în aceste cazuri, puteţi invoca Norma de Metrologie Legală nr. 021-05 din 2005 care prevede că înregistrările efectuate trebuie să cuprindă data și ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate, imaginea autovehicului din care să se poată observa numărul de înmatriculare al acestuia, cinemometrul trebuie să fie prevăzut cu o funcție de autotestare, care să poată pune în evidență orice defect sau dereglare funcțională, ce pot avea influenţă asupra exactității de măsurare. De asemenea, agentul constatator trebuie să aibă în vedere toleranţa prevăzută în NML nr. 021-05 din 2005 în momentul încheirii procesului verbal și aplicării amenzii, altfel procesul verbal poate fi anulat dacă viteza rezultată este sub pragul prevăzut de lege.

 

Ce putem solicita instanţei.

– anularea procesului verbal şi a efectelor produse de procesul verbal contestat (instanţa să dispună constatarea nulităţii aspectelor contravenţionale semnalate în procesul-verbal şi anularea efectelor produse de respectivul procesul-verbal, de ex.: cu amenda, punctele de amendă şi suspendarea permisului de conducere),

– plata cheltuielilor de judecată ce au făcut obiectul cauzei

– De asemenea, putem solicita, în subsidiar, schimbarea încadrării din amendă în avertisment, diminuarea amenzii sau, dacă a fost achitată, restituirea acesteia.

Calea de atac în cazul în care pierdeţi în instanţa de fond.

În cazul în care instanța de fond vă respinge plângerea contravenţională formulată împotriva procesului verbal de constatare, puteţi ataca această hotărâre numai cu apel pe care îl veţi depune tot la judecătorie, în termenul legal, urmând ca acest apel să fie judecat la Tribunal.

Recomandări.

  1. Să respectaţi toate termenele legale.
  2. Să plătiţi jumătate din amendă în termenul de 48 de ore. În cazul în care veţi câştiga procesul, veţi recupera suma plătită (faceţi o cerere către primăria pe raza căreia aţi fost amendat şi oferiţi contul bancar unde să fie restituită suma respectivă).
  3. Să încercaţi să vă menţineţi calmul şi să respectaţi agentul constatator. Puteţi să îi faceţi plângere ulterior, solicitând tragerea lui la răspundere disciplinară şi / sau penală.
  4. În cazul în care vi s-a suspendat dreptul de conducere pentru o perioadă şi aveţi nevoie de carnetul de conducere, formulaţi plângerea şi o depuneţi la judecătorie (de preferat personal ca să scurtaţi termenul în care puteţi solicita şi certificatul de grefă) şi solicitaţi imediat un certificat de grefă cu care veţi merge la poliţie pentru a face dovada contestării în instanţa de judecată şi vă veţi întoarce cu carnetul de conducere pe care îl puteţi păstra până când instanţa soluţionează cauza.

 

Baftă multă şi o zi cât mai frumoasă!

Mihai Florian Dumitrescu

02 aprilie 2018

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *